SSL là gì và tại sao nó giúp bảo mật website của bạn?

SSL là gì và tại sao nó giúp bảo mật website của bạn?