Tên miền (Domain) là gì?

1. Tên miền là gì?

Tên miền là định danh, sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Khái niệm về tên miền

2. Cấp độ của tên miền:

Domain name cấp cao nhất (Top- level Domain "TLD"): Domain name cấp cao nhất là tên miền bạn đăng ký trực tiếp với các nhà cung cấp Domain name. Theo sau ngay phần tên bạn tùy chọn là phần TLD (Top Level Domain) có dạng: .com, .net, .org, .gov, .edu, .info, .tv, .biz,... hoặc các TLD kết hợp với ký hiệu viết tắt của quốc gia: .com.vn, .net.vn, .org.vn, .gov.vn,... Ví dụ: www. tibo.vn, www.ketnoi24h.vn ....

Được coi là các tên miền cấp cao nhất. Các tên miền cấp cao nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh trên Internet của các doanh nghiệp. 

Domain name thứ cấp (sub domain): Là tất cả những loại Domain name còn lại mà domain đó phải phụ thuộc vào một Domain name cấp cao nhất. Để đăng ký các Domain name kiểu này, thông thường bạn phải liên hệ trực tiếp với người quản lý Domain name cấp cao nhất. Ví dụ: http://blog.tibo.vn

3. Tính chất của một tên miền:

- Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
- Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần đuôi .com, .net, .org, .info).
- Tên miền phải có phần Tên và phẩn đuôi (com, net, org, vn, us,..).
- Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
- Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
- Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www. 

4.9 (9 đánh giá)